Thể lệ bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

Thể lệ bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

(16/05/2017)

Thực hiện yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định tại công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2016, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự thông báo thể lệ gửi bài như sau:

Tạp chí KHNNQS số 06 - Tháng 3/2017

(16/05/2017 14:34)

Tạp chí KHNNQS số 06 - Tháng 3/2017

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 05-01/2017

(02/03/2017 22:38)

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 05-01/2017

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 04-11/2016

(02/03/2017 22:25)

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 04-11/2016

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 03-9/2016

(02/03/2017 22:21)

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 03-9/2016

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 02-7/2016

(02/03/2017 22:16)

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 02-7/2016

Tạp chí KHNNQS số 01/5/2016

(02/03/2017 00:20)

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự số 01-5/2016