Thứ sáu, 02/02/2018 | 10:17 GMT+7 - Xem: 1,374

Giữ vững và phát huy thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới

Chào mừng Kỷ niệm 88 năm - Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Trong suốt 88 năm qua, đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố của lịch sử, nhất là qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trước những thời điểm quan trọng, với tư duy và tầm nhìn vượt thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhiều phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu nước đều thất bại do chưa có lý luận tiên phong dẫn đường và chưa có đường lối chiến lược, sách lược lãnh đạo đúng đắn. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, xác định đúng đắn đường lối cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Từ một người yêu nước chân chính, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Người sớm nhận ra rằng, Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin, bởi đây là một học thuyết cách mạng và khoa học nhất về con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[1], đó là con đường sẽ đem lại sự tự do, ấm no, hoà bình, hạnh phúc thực sự.

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã xác định rõ mối quan hệ khăng khít giữa các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"; "Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”,“Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập"[2]. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn bám sát thực tiễn cách mạng, đánh giá đúng tình hình, xác định đúng đắn những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Bởi vậy, đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành thắng lợi vẻ vang, mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mở đầu là cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh thắng hai tên xâm lược hung bạo là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sự nghiệp đổi mới đất nước ta hơn 30 năm qua.

Những thành tựu đó mang lại là do Đảng luôn nhạy bén, xác định đúng đắn nhiệm vụ, đề ra chủ trương, phương pháp cách mạng phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa kiên trì chuẩn bị lực lượng với nắm vững thời cơ, động viên nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giành thắng lợi. Đặc biệt, là việc quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng qua các Hội nghị Trung ương 6,7,8 từ năm 1939 đến năm 1941 là hết sức quan trọng và kịp thời; lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh đã rất sáng suốt nhận định: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"[3]. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo là Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, kháng chiến đi đôi với kiến quốc để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Qua đó, làm chuyển hoá thế trận, thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng và Hồ Chí Minh đã xác định đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là miền Bắc tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành triệt để cách mạng giải phóng dân tộc tiến tới đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta với tư duy nhạy bén, sáng tạo, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vậy sau kết thúc chiến tranh hơn mười năm, Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước và đã đạt được thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cộng sản cao đẹp, sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong suốt 88 năm qua. Mặc dù, những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, do những sai lầm về đường lối cải tổ dẫn tới sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô, các thế lực thù địch đã vội vã lớn tiếng tuyên bố rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị phủ định ngay tại quê hương của nó, đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với Việt Nam. Song những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước ta hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ ngang tầm và kinh nghiệm lãnh đạo dày dạn, đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc và phản động của các thế lực thù địch.

Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; việc kiên định và phát huy thành tựu lãnh đạo của Đảng 88 năm qua là hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra hiện nay; bên cạnh đó, tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi sự vào cuộc, góp sức của các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo hết sức nóng bỏng. Trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "diễn biến hòa bình", sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta". Thực tiễn đó đặt ra thời cơ và thách thức đan xen; bởi vậy, việc kiên định, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ta hiện nay càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đòi hỏi:

Tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội cả về phong cách, nội dung và phương pháp; quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc” của Hồ Chí Minh, lãnh đạo phải gần dân, nghe dân, học dân và trọng dân. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, cụ thể trong công việc, trong ứng xử với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, gia đình... Đổi mới cách ra nghị quyết lãnh đạo theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hiện,.... Đổi mới việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết sao cho đảng viên, quần chúng và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối nghị quyết đề ra. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy cao dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có khả năng tổng kết, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra; có phương pháp và tác phong làm việc khoa học, phải thật sự thấm thuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như Bác Hồ từng dạy. Mỗi đảng viên cần nhận thức đúng và có trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong nội bộ Đảng. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, đảng viên phải có quyết tâm chính trị cao, thường xuyên tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy nhất là người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đây là lực lượng nòng cốt và giữ vai trò rất quan trọng đối với hoạt động và hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trình độ, năng lực, sự trong sạch, tính tiền phong gương mẫu và uy tín của mỗi cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt các cấp là nhân tố hàng đầu bảo đảm hiệu quả lãnh đạo của Đảng được thực thi trong thực tế; cương vị càng cao thì sự lan tỏa, sức thuyết phục đối với đội ngũ đảng viên, cấp dưới và quần chúng nhân dân càng rộng lớn và ngược lại. Bởi vậy, nếu họ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng nhất là ở cấp vĩ mô thì điều đó là rất nguy hiểm đối với Đảng và chế độ, bài học “xương máu” này từ Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã cho chúng ta thấy rất rõ.

       Hoàng Đình Tỉnh, Nguyễn Đăng Tuyên

 

Chú thích:

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 603.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 1.

[3] Võ Nguyên Giáp, Những chặng đường lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 196.