Thứ tư, 18/09/2019 | 15:13 GMT+7 - Xem: 1,489

Tạp chí KHNNQS số 20 (7/2019)

NGÔ HOÀI PHƯƠNG, TRỊNH THANH HOA - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc giai đoạn nâng cao tại Học viện Khoa học Quân sự, 3-13. |PDF|

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH, PHẠM QUANG MINH - Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga tại Học viện Khoa học Quân sự, 14-21.|PDF|

NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN - Vận dụng thuyết kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, 22-28.|PDF|

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ - Một số hoạt động khơi dậy sự sáng tạo của người học trong dạy học ngoại ngữ, 29-36.|PDF|

NGUYỄN THỊ THIÊM - Bàn về một số phương pháp rèn luyện kỹ thuật ghi chép trong giảng dạy dịch nói tại khoa tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự, 37-46.|PDF|

CAO THỊ THÙY LƯƠNG - Dạy ngữ pháp tiếng Nga qua các bài thơ, 47-56.|PDF|

NGUYỄN THANH HÀ - Năm nguyên tắc dạy viết chữ Hán hiện đại cần chú ý trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc, 57-62.|PDF|

NGUYỄN THỊ THU HÒA, VŨ ANH BA - Nhan đề tác phẩm văn học Pháp và phương pháp chuyển dịch sang tiếng Việt, 63-74.|PDF|

NGUYỄN THẾ HÙNG - Một số yêu cầu và trình tự các bước biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự, 75-80.|PDF|

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA, ĐÀO THỊ HỒNG HÀ, ĐOÀN THỊ MINH HẰNG - Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng một số dạng bài tập luyện nói tiếng Nga trình độ cơ bản tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, 81-89.|PDF|

ĐẶNG QUỐC TUẤN - Kinh nghiệm xây dựng môi trường học tiếng Anh của trường Sĩ quan Chính trị, 90-96.|PDF|

NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Khó khăn của học viên Lào tại Học viện Kỹ thuật Quân sự trong việc nghe hiểu tiếng Việt và một số biện pháp khắc phục, 97-104.|PDF|

HOÀNG THỊ THU THỦY - Cách dạy và học chữ Hán của người Việt xưa dưới góc nhìn của phương pháp giảng dạy hiện đại, 105-112.|PDF|

TẠP CHÍ KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ

Phòng Khoa học Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự

322E Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

☏ 069.569.315 ✆ 0988.350.598 ✉ tapchikhnnqs@gmail.com

NGÔ HOÀI PHƯƠNG, TRỊNH THANH HOA - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc giai đoạn nâng cao tại Học viện Khoa học Quân sự/Improving the teaching and learning quality of Chinese listening skills at advanced level at Military Science Academy (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Nghe là một trong những kỹ năng quan trọng trong việc dạy và học ngôn ngữ, có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành năng lực ngôn ngữ của người học. Do vậy, trong quá trình dạy và học tiếng Trung Quốc cần phải phát huy được vai trò của việc dạy và học kỹ năng nghe, từ đó có thể nâng cao toàn diện các kỹ năng khác của người học. Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu thực trạng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc giai đoạn nâng cao tại Học viện Khoa học Quân sự. Bằng phương pháp phân tích thống kê, dựa trên cơ sở thực tiễn, tìm ra những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đồng thời đề xuất một số giải pháp từ phía người dạy, người học cũng như môi trường dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc giai đoạn nâng cao. 

Từ khóa: giải pháp, giai đoạn nâng cao, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghe, tiếng Trung Quốc

Abstract: Listening skills are among those of significant importance in the process of language acquisition, greatly affecting learners’ formation of linguistic competence. Consequently, the teaching and learning of Chinese as a language should focus on promoting the role of listening skills, hence contributing to the comprehensive development of other language skills. This study is conducted to provide further understanding of the current situation of teaching and learning Chinese listening skills at advanced level at Military Science Academy. By the statistical  analysis methods, based on the reality, the study also points out issues adversely affecting the process and proposes a number of solutions from the perspectives of teachers, students and administrators in order to enhance the overall quality of the teaching and learning process of Chinese listening skills at advanced level.

Keywords: advanced level, solution, improve quality, listening skills, Chinese language

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH, PHẠM QUANG MINH - Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga tại Học viện Khoa học Quân sự/Designing electronic lessons on Russian History, Geography and Culture at Military Science Academy (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Bài báo này đề cập đến quy trình thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga bao gồm các bước như xác định mục tiêu, yêu cầu bài học; xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn kiến thức cơ bản trong bài học cần cung cấp cho học viên; xây dựng tài liệu đa phương tiện cho từng đơn vị kiến thức; xây dựng thư viện tư liệu; lựa chọn các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể và bước cuối cùng là chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện. Với việc sử dụng bài giảng điện tử được thiết kế để tổ chức hoạt động học cho học viên, giảng viên giúp học viên tiếp nhận kiến thức nhanh hơn, phát triển tốt các kỹ năng, giờ học trở nên sống động, đạt hiệu quả cao hơn.

Từ khóa: thiết kế, bài giảng điện tử, lịch sử Nga, tiến trình dạy học, phần mềm

Abstract: This article presents the designing process of electronic lessons, used in the teaching of Russian history, geography and culture. The design steps include: identifying lesson aims and requirements; identifying main contents and selecting important information to provide to students; creating multimedia contents for each lesson unit; building material libraries; selecting software to construct teaching processes with specific activities; and lastly testing, modifying, and finalizing the lesson plan. With the use of electronic lessons designed to organize learning activities for students, teachers can help students acquire knowledge faster and better develop their skills, while making lessons livelier and more effective.

Keywords: design, electronic lesson, Russian history, teaching processes, software

NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN - Vận dụng thuyết kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin/Application of constructivism theory in multimedia teaching of Chinese listening and speaking skills (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, môi trường dạy và học cũng ngày càng thay đổi. Công nghệ thông tin cung cấp cho người học môi trường học tập thực tế và sinh động. Nếu như người học biết sử dụng nguồn dữ liệu dồi dào trên mạng Internet, những ứng dụng có sẵn trên máy tính hay điện thoại, họ có thể cải thiện kỹ năng nghe nói của mình. Bài viết này dựa theo thuyết kiến tạo, tập trung nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc trong thời đại công nghệ.

 Từ khóa: công nghệ thông tin, giảng dạy, kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc, thuyết kiến tạo

Abstract: Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the psychological aspects, which can be roughly classified into four major factions: humanism theory, constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational innovation, the influence of constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars believe that the constructivist learning theories are particularly suitable for the learning environment in multimedia teaching. It is regarded as one of the important theoretical foundations for guiding multimedia teaching. This paper first introduces constructivist learning theory briefly, and then analyzes its application in designing several teaching modules in Chinese multimedia teaching.

Keywords: multimedia, teaching, Chinese listening and speaking skills, constructivist learning theory

 

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ - Một số hoạt động khơi dậy sự sáng tạo của người học trong dạy học ngoại ngữ/Some activities to arouse learners’ creativity in foreign language teaching (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Tư duy sáng tạo là một kỹ năng quan trọng vì sáng tạo luôn hiện hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài những ngành học mà sáng tạo là đặc trưng (như hội họa, thiết kế), thì hoạt động dạy và học ngoại ngữ cũng ẩn chứa tiềm năng sáng tạo to lớn. Bài viết đưa ra cái nhìn khái quát về sự sáng tạo, về ý nghĩa của nó trong dạy học nói chung và trong dạy học ngoại ngữ nói riêng; đồng thời đưa ra một số hoạt động dạy ngoại ngữ cụ thể khơi gợi và khuyến khích người học sáng tạo nhằm nâng cao kết quả học môn học này.

Từ khóa: sáng tạo, dạy, học, khơi gợi, khuyến khích, ngoại ngữ

Abstract: Creative thinking is an important skill since it always exists in all areas of social life. In addition to the disciplines that creativity is characterized by (such as painting and design), foreign language teaching activities also contain great creative potential. The article provides an overview of creativity and of its significance in teaching in general and in foreign language teaching in particular. At the same time, a number of specific foreign language teaching activities are offered to arouse and encourage learners’ creativity in order to enhance their outcomes in learning languages.

Keywords: creativity, teaching, learning, arouse, encourage, foreign language

NGUYỄN THỊ THIÊM - Bàn về một số phương pháp rèn luyện kỹ thuật ghi chép trong giảng dạy dịch nói tại khoa tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự/Some methods for note-taking skill practice in interpretation teaching by Chinese Faculty, Military Science Academy (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Trong hoạt động dịch nói, với một khoảng thời gian hữu hạn, khi lượng thông tin vượt quá khả năng ghi nhớ của não bộ, người phiên dịch phải dựa vào sự hỗ trợ của ghi chép. Kỹ thuật ghi chép trong dịch nói mang đặc thù riêng, rèn luyện kỹ thuật ghi chép góp phần đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả dịch nói. Xác định được tầm quan trọng của ghi chép, trong giảng dạy thực hành dịch nói, việc thiết kế những bài học rèn luyện kỹ thuật ghi chép cho người học, đào tạo ra đội ngũ phiên dịch viên có kỹ thuật dịch nói tốt, đáp ứng yêu cầu thực tế là điều hết sức cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu tổng kết thành quả của người đi trước, kết hợp khảo sát tổng kết kinh nghiệm thực tế, chúng tôi xin tóm tắt những đặc điểm của kỹ thuật ghi chép và một vài phương pháp rèn luyện kỹ thuật ghi chép cho học viên chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự, mong rằng bài viết sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động giảng dạy, đào tạo phiên dịch tại Học viện Khoa học Quân sự. 

Từ khóa: dịch nói, phương pháp, ghi chép, ghi nhớ, ký hiệu

Abstract: In translating activity, for a limited amount of time, when the amount of information exceeds the memory capacity of the brain, the translator must rely on the support of the note-taking. Techniques of note-taking in spoken translation have specific characteristics, training note-taking techniques contribute to assure quality and improve translation efficiency. Determining the importance of taking notes, in teaching practice of speaking, the design of lessons that trains note-taking technique for learners, training a team of interpreters with good skills to translate to meet practical requirements is essential. Basing on the study of summarizing the results of previous people, combined with a review of practical experience, we summarize the characteristics of note-taking techniques and some methods of training note-taking techniques for Chinese major students at Military Science Academy.

Keywords: translation, methods, note-taking techniques, memorizing, system of symbols

CAO THỊ THÙY LƯƠNG - Dạy ngữ pháp tiếng Nga qua các bài thơ/Teaching Russian grammar through poems (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Trong lớp học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng hiện nay, giáo viên thường xuyên phải thiết lập các phương pháp giảng dạy nhằm tạo cơ hội tốt cho sinh viên thành công. Sinh viên không chỉ cần học các tài liệu được yêu cầu mà quan trọng là họ cần phải cảm thấy có hứng thú và có động lực để học tập. Giờ học ngữ pháp với các phương pháp giảng dạy truyền thống thật nặng nề đối với người học. Các nghiên cứu về phương pháp dạy ngữ pháp thông qua các bài thơ của các ngoại ngữ khác rất nhiều tuy nhiên với tiếng Nga còn khá ít. Chính vì vậy, trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp dạy ngữ pháp tiếng Nga qua bài thơ nhằm làm tăng hứng thú học ngữ pháp của người học. Phương pháp này giúp người học thêm yêu ngữ pháp tiếng Nga.

Từ khóa: bài thơ, dạy ngữ pháp, hứng thú

Abstract: In the foreign language class in general and Russian class in particular, teachers often have to set up teaching methods to create good opportunities for students to succeed. Students  not only need to learn the required materials, but also are interested and motivated to learn. Grammar lessons with traditional teaching methods are heavy for learners. Studies on the method of teaching grammar through poems of other foreign languages are numerous, but not much in Russian. This article, therefore, aims at using the method  of teaching grammar through poems to increase the interest of learners. This method helps learners love Russian grammar more.

Keywords: interest, poems, teaching grammar

NGUYỄN THANH HÀ - Năm nguyên tắc dạy viết chữ Hán hiện đại cần chú ý trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc/Five important principles in teaching modern Chinese characters (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Để học tốt tiếng Trung Quốc, một trong những yếu tố không thể bỏ qua được, đó là: phải học viết chữ Hán. Với đặc thù riêng của chữ Hán là loại chữ tượng hình, vấn đề dạy viết chữ Hán hiện đại sao cho người học có thể sử dụng thành thạo chữ Hán, đáp ứng được yêu cầu công việc đã trở thành một việc làm rất cần thiết trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc hiện đại. Bài viết này đề cập đến một số nguyên tắc dạy viết chữ Hán hiện đại cần chú ý trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong dạy học tiếng Trung Quốc hiện đại nói chung; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong các nhà trường Quân đội nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ khóa: nguyên tắc, chữ Hán hiện đại, dạy viết chữ Hán hiện đại

Abstract: In order to learn Chinese language efficiently, we cannot ignore the fact that it is essential to learn how to write Chinese characters. Chinese characters are hieroglyphs which constitute an indispensible part in teaching and learning modern Chinese language. To master their writing is a requirement for people who are learning Chinese language or are using it in their work. This article discusses five principles which should be taken into account in teaching modern Chinese characters in order to raise the quality of teaching and learning Chinese language in Vietnam in general, and in military schools in particular in the context of current international integration. 

Keywords: principle, modern Chinese characters, teaching modern Chinese characters writing

NGUYỄN THỊ THU HÒA, VŨ ANH BA - Nhan đề tác phẩm văn học Pháp và phương pháp chuyển dịch sang tiếng Việt/Titles of French literary works and methods of translating them  into Vietnamese (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Nhan đề là yếu tố không thể tách rời của một tác phẩm văn học, giúp người đọc tiếp cận tác phẩm một cách nhanh chóng trên nhiều bình diện khác nhau. Cách đặt nhan đề thể hiện khả năng sáng tạo, ý đồ, tình cảm của mỗi tác giả. Trên thực tế, việc giải mã và chuyển dịch nhan đề tác phẩm văn học nói chung, nhan đề tác phẩm văn học Pháp nói riêng sang tiếng Việt tưởng chừng đơn giản song thường đặt ra những vấn đề khó khăn cho dịch giả, những nhà nghiên cứu  ngôn ngữ, có khi còn là tâm điểm gây tranh luận. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi sẽ trình bày những nét đặc trưng của nhan đề tác phẩm văn học, nghiên cứu và chia sẻ cảm nhận về những cách chuyển dịch nhan đề một số tác phẩm văn học Pháp sang tiếng Việt. Hy vọng ít nhiều hữu ích cho các giảng viên tiếng Pháp nói chung, giảng viên dạy bộ môn văn học Pháp nói riêng cũng như các bạn học viên, sinh viên học tiếng Pháp trong quá trình tiếp cận ngôn ngữ và văn học Pháp.

Từ khóa: nhan đề, tác phẩm văn học Pháp, chuyển dịch, tiếng Việt

Abstract: The title is an inseparable element of a literary work, helping readers access the work quickly in different dimensions. The way that an author gives his literary work a title express his proper creativity, intention and affection. In fact, the decoding and translation of literary titles in general and of French literary titles in particular to the Vietnamese language seems simple but also poses difficult problems for translators as well as linguistic researchers, even sometimes it can became a controversial focus. This article presents the features of the literary titles, studying and sharing the feelings of different methods of translating French literary titles into Vietnamese. Hopefully this research will be useful for teachers of French in general, lecturers who teach French literature in particular as well as cadets and students of  French in the process of approaching French language and literature.

Keywords: titles, literary works, translation, French, Vietnamese

NGUYỄN THẾ HÙNG - Một số yêu cầu và trình tự các bước biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự/Some requirements and procedures for designing Russian interpretation textbook at Military Science Academy (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Một trong những vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự hiện nay là biên soạn giáo trình với hệ thống ngữ liệu phong phú, đa dạng, cập nhật, phù hợp với trình độ của học viên, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình dịch nói chung và dịch nói nói riêng cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản mang tính định hướng, cũng như phải tuân thủ chặt chẽ quy trình. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đưa ra một số yêu cầu đối với công tác biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga, đồng thời cũng đề xuất trình tự các bước biên soạn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự.

Từ khóa: hoạt động phiên dịch, tư duy song ngữ, yếu tố ngoài ngôn ngữ, tiếng Nga, Học viện Khoa học Quân sự, giáo trình

Abstract: There is no doubt that one of the key factors to improve the quality of teaching and learning Russian translation at Military Science Academy is how to design textbooks with a rich, diverse, updated, and suitable linguistic data which is not only suitable for students’ competency but also is sufficiently qualified to meet the demand of training in the new situation. However, the design of translation textbooks in general and of the interpretation coursebooks in particular needs to meet the basic requirements of orientation, as well as to strictly follow the steps and procedure. Within this article, we personally propose some requirements when designing Russian interpretation textbooks, and also propose the sequence of steps for the design process to take place in the right direction, contributing to improve the quality of teaching and learning Russian Interpretation at Military Science Academy.

Keywords: interpretation activities, bilingual thinking, non-linguistic factors

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA, ĐÀO THỊ HỒNG HÀ, ĐOÀN THỊ MINH HẰNG - Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng một số dạng bài tập luyện nói tiếng Nga trình độ cơ bản tại Học viện Kỹ thuật Quân sự/Application of IT in designing exercises to improve Russian speaking skills at Military Technical Academy (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Mục đích cuối cùng của dạy kỹ năng nói tiếng Nga là hình thành ở người học khả năng sử dụng lời nói tiếng Nga không chuẩn bị, năng lực tiến hành hội thoại tự do, diễn đạt suy nghĩ của bản thân và sử dụng tiếng Nga như một phương tiện giao tiếp trong các tình huống tự nhiên. Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, học viên học tiếng Nga theo chương trình không chuyên với mục tiêu đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, vì vậy, kỹ năng nói tiếng Nga không được chú trọng, dẫn đến kết quả học tập không cao. Bởi vậy, trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một số dạng bài tập luyện nói nhằm tăng thời gian luyện tập kỹ năng cho học viên, góp phần cải thiện chất lượng học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Từ khóa: bài tập, công nghệ thông tin, kỹ năng nói, tự học

Abstract: Developing communicative competence including ability to express ideas and thoughts as well as the ability to communicate effectively and spontaneously in real-life contexts is the primary goal of Russian language programs. At MTA, however, leaners are enrolled in language programs, where the focus is on developing students’ reading competence rather than speaking skills. As the result, students’ performance at oral exams are often far from satisfaction. This paper explores ways of applying IT in designing systematic exercises to provide students with frequent practice in speaking Russian, which is expected to make great contribution to overall quality improvement in Russian teaching and learning at MTA.

Keywords: application of IT, exersices, self-study, speaking skill

ĐẶNG QUỐC TUẤN - Kinh nghiệm xây dựng môi trường học tiếng Anh của trường Sĩ quan Chính trị/Experience in building the English learning environment at the Political Officers College (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Môi trường học ngoại ngữ có vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Trong thời gian qua, trường Sĩ quan Chính trị đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc xây dựng môi trường học tiếng Anh hiệu quả. Trong bài viết này, tác giả khái quát và chia sẻ những kinh nghiệm phong phú, phương pháp tổ chức linh hoạt và mô hình hoạt động đa dạng, hiệu quả trong xây dựng môi trường học tiếng Anh của trường Sĩ quan Chính trị trong những năm vừa qua. Đây là những gợi ý hữu ích để các nhà trường quân đội tham khảo và vận dụng.

Từ khóa: Trường Sĩ quan Chính trị, kinh nghiệm, môi trường ngoại ngữ

Abstract: The foreign language learning environment plays an important and indispensable role in improving the teaching and learning foreign languages quality. In recent years, the Political Officers College has had good models, creative approaches to build an effective English learning environment. In this article, the author generalized and shared rich experience, flexible organizational methods and various effective forms of activities in creating an English language setting of the Political Officers College in recent years. These are helpful recommendations for other military schools to make consultation and application.

Keywords: Political Officers College, experience, foreign language learning environment

NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Khó khăn của học viên Lào tại Học viện Kỹ thuật Quân sự trong việc nghe hiểu tiếng Việt và một số biện pháp khắc phục/Difficulties in listening to Vietnamese of Lao students at Military Technical Acedamy and some suggested solutions (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Tóm tắt: Trong bốn kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng nghe hiểu được coi là một trong những kỹ năng khó nhất. Do đó, việc rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe hiểu phải đi trước một bước. Bài viết sẽ tìm hiểu những khó khăn của học viên Lào khi nghe hiểu tiếng Việt thông qua phương pháp so sánh, đối chiếu một số điểm cơ bản giữa hai ngôn ngữ Việt-Lào, từ đó đề xuất một số phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm khắc phục phần nào những khó khăn trong kỹ năng nghe-hiểu của học viên. Các biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng nghe hiểu được trình bày thông qua một số biện pháp chung như trau dồi kỹ năng nghe tích cực, nghe nắm ý chính, nghe kết hợp với hình ảnh, nghe giữa chuyên sâu và mở rộng…  Bài viết cũng giới thiệu một số dạng bài nghe ở những cấp độ khác nhau, giúp giảng viên chủ động hơn trong việc thiết kế bài giảng sao cho phù hợp với trình độ của học viên.

Từ khóa: nghe-hiểu, nghe tích cực, nghe mở rộng, nghe qua hình ảnh, nghe nhận biết

Abstract: Of four language skills, listening comprehension is considered one of the most difficult skill. Therefore, the exercise and development of listening-comprehension skills must be preceded step by step. The article will learn the difficulties of Lao practitioners when listening to the Vietnamese language through the comparison method, which deals with a number of fundamental points between Vietnamese and Laos language, thereby producing some of the right teaching methods to overcome the difficulties of the students in listening-comprehension. Measures to improve listening - comprehension skills are presented through a number of common measures such as improving positive listening skills, listening to the main ideas, listening with images, listening between intensive and expanding ... The article also introduces a number of types of listening at different levels, helping teachers to be more active in designing lectures to suit students’ level.

Keywords: Listening comprehension, listening positively, hearing expansion, listening through the video, listening for clues

HOÀNG THỊ THU THỦY - Cách dạy và học chữ Hán của người Việt xưa dưới góc nhìn của phương pháp giảng dạy hiện đại/Teaching and learning Chinese characters in the Feudal period of Vietnam from the perspective of modern foreign language teaching (Ngôn ngữ viết: tiếng Việt).

Từng là hệ thống văn tự mượn dùng, vào giai đoạn đầu, chữ Hán đóng vai trò như hệ thống văn tự ngoại ngữ, ai cũng biết thế giới đánh giá chữ Hán là một trong những thứ chữ khó học, khó nắm bắt nhất. Vậy ngày xưa người Việt Nam ta học chữ Hán như thế nào, hệ thống sách giáo khoa dạy chữ Hán được biên soạn thế nào cho phù hợp với trình độ, độ tuổi của người học. Người viết thiết nghĩ, hẳn phải có một hệ thống sách vở dạy chữ Hán hoàn chỉnh, có thứ tự lớp lang theo trình độ và độ tuổi người học thì Việt Nam mới có thể đào tạo ra vô vàn những danh sĩ nổi tiếng uyên bác, có thể sánh ngang với các nước trong khu vực sử dụng chữ Hán (Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản...), mà sử sách vẫn thường nhắc đến các cuộc đối thơ, khẩu thí giữa các sứ giả nước ta với láng giềng. Vậy nên, bài viết này muốn từ góc độ giảng dạy ngoại ngữ hiện đại để nhìn nhận cách học chữ Hán của người Việt xưa, nhằm ôn cố tri tân, giữ gìn những truyền thống cha ông xưa mà vẫn hiện đại, hữu dụng.

Từ khóa: chữ Hán, phương pháp học chữ Hán, sách giáo khoa dạy chữ Hán

Abstract: Borrowing from foreign countries, Chinese characters were initially used as a system of foreign languages in the sense that there has not been definite evidences to prove that the Vietnamese people had their own writing system existed before importing the Chinese characters. In common sense, Chinese writing language has been considered as one of the most difficult characters to learn and memorize. This raises a question: How did Vietnamese people effectively learned Chinese characters in the past? How did the system of teaching Chinese textbooks compiled in accordance with learners at different  level and age? The author claims that there might be a complete system of textbooks teaching Chinese characters, clasified relying to the level and age of different learners, through which, many Vietnamese famous celebrities were succefully trained in comparison with other countries in the region using Chinese characters (Chinese, Korean, Japanese, etc.). Historical materials often refers to the competition of poems and speeches between Vietnamese people and neighbors. Therefore, this article aims to research the perspectives of the Chinese characters learning system of ancient Vietnamese in order to suggest some solution to the improvement of teaching modern foreign language for Vietnamese youth, to preserve the old father's traditions in the modern society.

Keywords: Chinese characters, Chinese Character Teaching Method, Chinese Character Textbook etc